Siirry sivun sisältöosaan
Viitasaaren vaakuna


 
Tekstin koko Tekstin koko: suurenna Tekstin koko: pienennä
 

Päävalikko

Palvelut asukkailleYrittäjäMatkailijaAsumaanHallintoYleistäTapahtumatKysymys - vastauspalstaYhteystiedot

Kunnallisvaalit 2012

 

Kunnallisvaaleissa Viitasaaren kaupungin valtuustoon valitaan 27 valtuutettua ja varavaltuutettua vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi (2013 – 2016). Kunnallisvaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.

Kunnallisvaalien vaalipäivä on sunnuntai 28.10.2012. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.–23.10.2012.

 

Äänioikeus

Kunnallisvaaleissa äänioikeutettu on

1) Suomen ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen sekä Islannin ja Norjan kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää sekä

2) muun kuin 1 kohdassa mainitun valtion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on tuolloin ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.

Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa 51. päivä ennen vaalipäivää on perjantai 7.9.2012.

Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä maistraateissa 41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää eli perjantaina 12.10.2012 ennen klo 16.00. Oikaisua voidaan vaatia muun muassa silloin, jos henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty rekisteristä pois tai että hänen rekisterissä olevat tietonsa ovat virheellisiä.

Keski-Suomen maistraatti

Jyväskylän yksikkö, keskus p. 029 553 9431

Saarijärven yksikkö, p. 029 553 7201. (Keski-Suomen maistraatin Saarijärven yksikkö on suljettu 26.–30.9.2011 välisen ajan muuton vuoksi)

Ilmoituskortti

Ilmoituskortit lähetetään äänioikeutetuille viimeistään torstaina 4.10.2012.

 

Vuoden 2012 kunnallisvaalien ennakkoäänestys, kotiäänestys ja vaalipäivän äänestys

28.10.2012 pidettävien kunnallisvaalien ennakkoäänestys tapahtuu 17.-23.10.2012 välisenä aikana.

Viitasaaren kaupungin alueella toimiva yleinen ennakkoäänestyspaikka on Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, puh. 014-459 7411 ja 044 – 459 7301. Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

                      17.-19.10.2012                                         klo   9.00-18.00

                      20.-21.10.2012                                         klo 10.00-14.00

                      22.-23.10.2012                                         klo   9.00-18.00

Lisäksi Wiitaunionin kirjastoauto toimii v. 2012 kunnallisvaalien ennakkoäänestyksen kiertävänä äänestysautona seuraavilla äänestysauton pysähdyspaikoilla ja aikatauluilla :

1. vaalireitti (17.10.2012 keskiviikko)

12.00 - 12.30; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)
13.00 - 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)
14.00 - 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)
15.00 - 15.30; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)
16.00 - 16.30; Kokkolantie 675, 44740 Keitelepohja (entinen kauppa)
17.00 - 17.30; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (18.10.2012 torstai)

11.00 - 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)
12.00 - 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)
13.00 - 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken ruokapuoti)
14.00 - 14.30; Vesannontie 2101, 44670 Suovanlahti  (P-paikka lähellä entistä kauppaa)
15.00 - 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)
16.00 - 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki (Oksman)
17.00 - 17.30; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Ennakkoäänestyksen nopeuttamiseksi on suotavaa, että äänestäjällä on mukanaan väestörekisterikeskuksen hänelle lähettämä vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva ilmoituskortti.

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Väliaikainen henkilökortti

Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten kunnallisvaaleissa ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Väliaikaisen henkilökortin Viitasaarella myöntää Keski-Suomen poliisilaitoksen Viitasaaren palvelupiste, Rantatie 10, 44500 Viitasaari puh. 071 874 6205 (lupapalvelut), mistä voi myös kysyä tarkemmat tiedot asiassa.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Viitasaaren kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.10.2012 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus tulee tehdä osoitteella Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai puhelimitse 014-459 7500. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi myös tehdä, on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.  

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.

Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.10.2012 klo 9.00 – 20.00 Viitasaaren kaupungissa seuraavilla äänestyspaikoilla:

Äänestysalue                                            Äänestyspaikka

1. Pohjoinen äänestysalue                        Viitasaaren Keskuskoulu, Koulukuja 2, Viitasaari

2. Eteläinen äänestysalue                         Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari

3. Itäinen äänestysalue                             Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, Kymönkoski

4. Läntinen äänestysalue                          Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7, Huopanankoski


Viitasaarella 29.8.2012
VIITASAAREN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Muuta

Asukkaan hyvinvointi (pdf-tiedosto)

Lähivaikutamisenopas (pdf-tiedosto)

 

Linkkejä

http://www.vaalit.fi

http://www.kuntavaalit.fi

Keskisuomalaisen Vaalikone (Viitasaari)

Ylen Vaalikone (Viitasaari)

MTV3:n Vaalikone