Wiitaunioni palkitsee työhyvinvoinnin edistäjät

10.2.2017 11.00

Wiitaunionissa käynnistettiin työhyvinvointihanke vuonna 2014 toteutetun työhyvinvointikyselyn johdosta. Aikaisempiin kyselyihin verrattuna tulokset olivat heikentyneet, jonka johdosta sekä johtavat viranhaltijat että poliittiset päättäjät Viitasaarella ja Pihtiputaalla näkivät tärkeäksi työhyvinvoinnin kehittämisen kaikilla toimialoilla. Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, joka koostui henkilöstö- ja taloussihteeristä, perusturvan toimialajohtajasta ja perhe- ja mielenterveyspalvelujohtajasta.

 

Viitekehykseksi valittiin työhyvinvoinnin arvioinnissa käyttökelpoinen yksilö- ja työyhteisötason huomioiva Maslowin tarvehierarkiasta johdettu työhyvinvoinnin portaat- malli, jonka avulla oli mahdollista lähteä tarkastelemaan koko organisaation toimintaa sen vahvuuksien kautta.

 

Tiimityötä alusta lähtien

 

Hankkeen pääteemojen valitsemiseksi tiimit saivat nimetä työhyvinvointia edistäviä tekijöitä, sitä haittaavia tekijöitä sekä päämääriä, joihin tulisi pyrkiä. Tiimien vastausten perusteella kehittämistehtäviksi nousivat tiedon kulun ja yhteistyön parantaminen sekä muutosten tuoman epävarmuuden käsitteleminen. Teemojen mukaisesti suunniteltiin muun muassa erilaisia koulutuksia, joihin henkilöstön edellytettiin osallistuvan.

 

Työpajatyöskentelyssä esimiehet osallistuivat kehittämisideoiden jatkotyöstämiseen ja heidät velvoitettiin käymään ne läpi omissa tiimeissään sekä suunnittelemaan yhdessä henkilöstön kanssa, miten voivat jalkauttaa esiin nousseet ideat omassa työyhteisössään. Yhteenveto kehittämisideoista tuli palauttaa 31.1.2017 mennessä.

 

Ohjausryhmä kävi kokouksessaan läpi 19 eri tiimeistä tullutta kehittämisideaa, joissa korostuivat halu kehittää työyhteisön me-henkeä, eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä työntekijöiden omaehtoisena toimintana että työyhteisöissä. Työntekijöiden omia vahvuuksia toivottiin huomioitavan työtehtävissä, samoin kaivattiin enemmän palautetta esimieheltä.

 

Kaiken kaikkiaan kehittämisideoissa tuli esiin konkreettisia asioita, joista tiimien on hyvä lähteä kehittämään toimintaansa edelleen, mm. tiedonkulun parantaminen työyksikön sisällä, yhteispalaverit eri ammattiryhmien kesken paremman tiedonkulun ja vastuiden sopimiseksi, käytäväpalavereiden käyttöönottaminen, kehityskeskustelut kävellen, palautteen saaminen, jatkuvan perehdyttämisen käyttöönotto ja säännöllisten arviointipalaverien käyttöönotto työyksikössä. 

 

Kaikkien kehittämisideansa palauttaneiden tiimien kesken ohjausryhmä arpoi kakkukahvit yhdelle tiimille. Arpaonni suosi tällä kertaa Pihtiputaan laitoshuoltajien perusturvan tiimiä. Ohjausryhmä onnittelee ja kiittää kaikkia vastausten palauttaneita tiimejä!

 

 

Lisätietoja ohjausryhmältä:

 

henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen p. 044 459 6973

perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Tytti Mäkinen p. 044 459 7253

perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila p. 044 459 7256