Sivistystoimen toimialajohtajan haku

11.9.2018 12.00

Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki harjoittavat kuntapariyhteistyötä. Asukkaita kunnissa on yhteensä lähes 11 000. Kuntaparilla on yhteiset lautakunnat ja merkittävä määrä yhteisiä viranhaltijoita.

Pihtiputaan kunta julistaa uudelleen haettavaksi

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAJOHTAJAN VIRAN

vastaamaan Pihtiputaan ja Viitasaaren sivistystoimen johtamisesta ja kehittämisestä. Sivistystoimen toimialajohtajan toimialaan kuu­lu­vat Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin opetus- ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut sekä kirjasto-, kulttuuri-, opisto- ja vapaa-aikapalvelut. Li­säk­si sivistystoimen toimialajohtaja toimii Pihtiputaan kunnan ja Vii­ta­saa­ren kaupungin yhteisen sivistyslautakunnan esittelijänä ja vas­tuu­vi­ran­hal­ti­ja­na sekä on johtoryhmän jäsen.

Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto se­kä kokemus asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja riittävä pe­reh­ty­nei­syys toimialaan. Toimialajohtajan virkaan valittavalta edellytetään kasvatus- ja sivistystoimen toimialan laaja-alaista käytännön tuntemusta, aikaisempaa joh­ta­mis­ko­ke­mus­ta sekä kuntatalouden tuntemusta. Lisäksi valinnassa ar­vos­te­taan aktiivista kehittämisotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tar­vit­taes­sa hakijalle voidaan tehdä soveltuvuustesti

Virka täytetään vakinaisesti 1.1.2019 alkaen.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen vi­ran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan. Palkkaus KVTES mukainen. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen.

Pihtiputaan kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen tu­lee toimittaa 28.9.2018 klo 15:00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoit­tees­sa www.kuntarekry.fi, postitse osoitteeseen Pihtiputaan kunta, kunnanhallitus, Kes­kus­tie 9, 44800 Pihtipudas (kuoreen merkintä "Sivistystoimen toi­mi­ala­joh­ta­ja"). Aiemmin jätetyt hakemukset huomioidaan jatketussa hakumenettelyssä.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Ari Kinnunen puh. 044 459 6806 / ari.kinnunen@pihtipudas.fi tai sivistystoimen toimialajohtaja Ritva Holster puh. 040 860 0777 / ritva.holster@pihtipudas.fi

Pihtiputaan kunnanhallitus