Kaupunginhallitus

 

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupungin toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kaupungin taloudenhoitoa. Kaupunginhallitus vastaa myös kunnan omistajaohjauksesta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös- ja toimintakertomus. Kaupunginhallituksen on myös vuosittain tehtävä kaupungin talousarvioehdotus seuraavaksi vuodeksi.

Kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalolla kokousta seuraavana perjantaina kokouspäivän ollessa maanantai. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginhallituksen päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Kaupunginhallituksen kokouksissa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Tehtävä Nimi Henkikohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Sisko Linna, pääkirjanpitäjä, sosinonomi (SDP)
puh. 050 310 8069

Sari Kinnunen
koulunkäynninohjaaja (SDP)
puh. 0400 886 545

Varapuheenjohtaja Sami Wiik, maaseutuyrittäjä (KESK)
puh. 040 536 7758
Tuomo Toikkanen
Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
puh. 044 459 7300

 
Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen, kaupunginsihteeri
puh. 044 459 7301
 
Jäsen

Juhani Halonen (SDP)
puh. 040 733 7663

Juha Pöntiö
metsäkoneenkuljettaja (SDP)
puh. 0400 545 338

Jäsen

Ilkka Kemppainen, yrittäjä (KESK)
puh. 0400 361 489

Tuija Tuikkanen, (KESK)
puh. 0400 183 748

Jäsen

Miia Kuusela, musiikin suunnittelijaopettaja, vararehtori (SDP)
puh. 040 771 3828

Jonna Leppänen, lähihoitaja, sosionomiopiskelija (SDP)

Jäsen

Ilpo Manninen, yrittäjä/ eläk. (PS)
puh. 040 838 5391

Seppo Ijäs, yrittäjä (PS)

Jäsen

Elina Mäkinen (KESK)
puh. 040 592 3040

Lauri Pekkarinen, maaseutuyrittäjä
(KESK)
puh. 0400 754 771

Jäsen

Tuija Siltanen, myyntipäällikkö (KOK)
puh. 0400 547 457

Arto Kuntsi, henkilöstöpäällikkö, eläkeläinen(KOK)
puh. 040 179 0701

Jäsen

Hannu Suni, toimitusjohtaja (KD)
puh. 0400 927 401

Marjaana Kotilainen, aluekoordinaattori (KD)
puh. 050 496 2031