Eduskuntavaalit 2015

Äänioikeus

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siis 19.4.1997 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää sen viimeistään torstaina 26.3.2015 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä on siinä virheellinen, voi tehdä äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään tiistaina 7.4.2015.

Henkilöllisyyden todistaminen

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja, esim. passi, poliisin antama henkilökortti, kuvallinen kela-kortti tai ajokortti. Tällaista asiakirjaa äänestäjältä ei kuitenkaan ole ehdottomasti vaadittava, jos hänen henkilöllisyytensä muutoinkin on varmasti todettavissa. Henkilöllisyyden todistamiseen eivät kelpaa esim. kuvaton kela-kortti, kirjastokortti, opiskelijakortti, tai (pelkästään) ilmoituskortti.

Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa henkilökortista ei peritä maksua, mutta korttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passikuvaa. On kuitenkin huomattava, että väliaikaista henkilökorttia ei anneta niille äänestäjille, jotka ovat esimerkiksi unohtaneet henkilöllisyystodistuksensa kotiin.

Ennakkoäänestys

19.4.2015 pidettävien eduskuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu 8. – 14.4.2015 välisenä aikana. Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.Viitasaaren kaupungin alueella toimiva ennakkoäänestyspaikka on Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

08. -10.4.2015 klo 9.00-18.00

11.- 12.4.2015 klo 10.00-14.00

13.- 14.4.2015 klo 9.00-18.00

Kaupungintalon yleistä ennakkoäänestyspaikkaa täydentää kiertävä äänestysauto seuraavasti:

1. vaalireitti (8.4.2015 keskiviikko)

12.00 - 12.30; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)

13.00 - 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)

14.00 - 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)

15.00 - 15.30; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)

16.00 - 16.30; Kokkolantie 675, 44740 Keitelepohja (entinen kauppa)

17.00 - 17.30; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (9.4.2015 torstai)

11.00 - 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)

12.00 - 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)

13.00 - 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken ruokapuoti)

14.00 - 14.30; Vesannontie 2101, 44670 Suovanlahti (P-paikka lähellä entistä kauppaa)

15.00 - 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)

16.00 - 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki (Oksman)

17.00 - 17.30; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoitus tulee tehdä osoitteella Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai puhelimitse

014-459 7500. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.

Vaalipäivän äänestys

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015 klo 9.00 – 20.00 Viitasaaren kaupungissa seuraavilla äänestyspaikoilla:

Äänestysalue Äänestyspaikka

1. Pohjoinen äänestysalue Viitasaaren Keskuskoulu, Koulukuja 2, Viitasaari

2. Eteläinen äänestysalue Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari

3. Itäinen äänestysalue Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, Kymönkoski

4. Läntinen äänestysalue Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7, Keihärinkoski

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

YHTEYSTIEDOT:

Keskusvaalilautakunnan sihteeriTiina Honkanen, puh. 044 459 7301, sähköposti tiina.honkanen (at) viitasaari.fi.

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on mm. yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja.

Oikeusministeriöllä on äänestäjiä varten maksuton palvelunumero 0800 9 4770. Äänestäjä voi tiedustella numerosta mm. ennakkoäänestyspaikkojen osoitteita ja aukioloaikoja ja siitä annetaan myös keskeisimpiä äänestysohjeita (mm. henkilöllisyyden todistaminen).

VIITASAAREN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Vaalien aikataulu

Äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään keskiviikkona 4.3.2015 niiden tietojen perusteella, jotka olivat väestötietojärjestelmässä perjantaina 27.2. Äänioikeusrekisteri maistraateissa nähtävänä maanantaista 9.3. lukien.

Ilmoituskortit lähetetään äänioikeutetuille viimeistään perjantaina 26.3.

Oikaisuvaatimukset tehtävä maistraatille viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen klo 16.00.

Äänioikeusrekisteri lainvoimainen tiistaina 7.4.

 

 

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Honkanen, puh. 044-459 7301, sähköposti tiina.honkanen (at) viitasaari.fi. Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on mm. yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja.

Keskusvaalilautakunta
2013 - 2016:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, joka toimii sekä kunnallisissa että valtiollisissa vaaleissa.

Puheenjohtaja: Leila Haiko
Varapuheenjohtaja: Taito Ohmero

Varsinaiset jäsenet:

Risto Joutsiniemi
Mikko Niskanen
Mervi Somero

Varajäsenet järjestyksessä :

1. Arvo Pietiläinen
2. Marko Niskanen
3. Perttu Kauppinen
4. Toini Byman
5. Irja Asp

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Maistraatti

Sisä-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikkö
puh. 029 553 9431

Yliopistonkatu 28, PL 253, 40101 JYVÄSKYLÄ

Sisä-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikköön saatte yhteyden myös kaupungintalon etäpalvelun kautta.