Suomessa europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoon äänestetään kotimaassa 15.–21.5.

Ennakkoäänestys

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan. Postitse saatu ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2018 § 262  järjestää yleisen ennakkoäänestyksen 15.-21.5.2019 seuraavasti:

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10
Päivittäinen aukioloaika ma - pe klo 9-18, la klo 10-14 ja su klo 11 -14

Kiertävä äänestysauto

1. vaalireitti (15.5.2019 keskiviikko)

12.00 - 12.30; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)

13.00 - 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)

14.00 - 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)

15.00 - 15.30; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)

16.00 - 16.30; Kokkolantie 697, 44740 Keitelepohja (entinen kauppa)

17.00 - 17.30; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (16.5.2019 torstai)

11.00 - 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)

12.00 - 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)

13.00 - 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken ruokapuoti)

14.00 - 14.30; Vesannontie 2101, 44670 Suovanlahti (P-paikka lähellä entistä kauppaa)

15.00 - 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)

16.00 - 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki

17.00 - 17.30; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Ennakkoäänestyksen nopeuttamiseksi on suotavaa, että äänestäjällä on mukanaan äänestysautossa väestörekisterikeskuksen hänelle lähettämä vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva ilmoituskortti.

Laitosäänestys

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, tai puhelimitse, puh. 050 310 8050 viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.

Kotiäänestyslomake

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat:

Keskeinen äänestysalue: Kaupungintalo

Läntinen äänestysalue: Huopanan koulu

Itäinen äänestysalue: Kymönkosken koulu

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9-20.
Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

 
Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi eli siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty ilmoituskorttiin.

 

 

Tietoa äänioikeudesta

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on

  1. asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja
  2. muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää, jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on. Äänioikeuden edellytyksenä kuitenkin on, että henkilö ilmoittautuu äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää maistraatille. Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä maistraateissa 41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 12. päivänä ennen vaalipäivää kello 12. Rekisteriä on tämän jälkeen noudatettava muuttamattomana, toisin sanoen ketään henkilöä ei enää saa poistaa rekisteristä eikä lisätä siihen eikä myöskään rekisterissä olevia tietoja voi muuttaa. Poikkeuksen tästä voivat tehdä ainoastaan ne tapaukset, joissa hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa päätöksensä vasta äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Tällöin esimerkiksi hallinto-oikeuden päätöksellä äänioikeusrekisteriin lisätty henkilö saa äänestää vaaleissa, mutta hänen on otettava päätös mukaansa äänestyspaikalle ja esitettävä se vaaliviranomaisille.