Viitasaaren kaupungin tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet

Viranomaisella on velvollisuus (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) laatia ja pitää yleisön nähtävänä selosteet tietojärjestelmistä ja Henkilötietolain 10 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.

Tietojärjestelmäselosteet ja henkilörekisteriselosteet pidetään yleisön nähtävänä kaupungintalolla keskushallinnossa, Keskitie 10, Viitasaari. Henkilörekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot on saatavissa henkilörekisteriselosteesta. Kukin kaupungin palveluyksikkö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot.

Henkilörekisteriseloste

Henkilörekisteri sisältää osaksi samoja tietoja kuin tietojärjestelmäseloste. Henkilörekisteriselosteella voi korvata tietojärjestelmäselosteen. Henkilörekisteri tarkoittaa käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa oikaisua. Jokaisella on pyynnöstään yleensä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekisterinpitäjien henkilörekistereihin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pyyntö esitetään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Kun rekisteröity arvioi tietojen olevan virheellisiä, hänellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Tietojärjestelmäseloste

Tietojärjestelmäselosteen tarkoituksena on yksityiskohtaisella tasolla kuvata tietojärjestelmän julkiset/salaiset tiedot. Julkisuuslain näkökulmasta tärkein asiakirjaryhmä ovat julkiset asiakirjat. Julkisia asiakirjoja ja julkisia tietoja käsittelevistä tietojärjestelmistä tulee laatia aina tietojärjestelmäseloste. Samoin harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja/tietoja käsittelevät tietojärjestelmät kuuluvat tähän ryhmään. Myös niistä tietojärjestelmistä, joissa käsitellään sekä julkista että salaista tietoa tai joiden käsittelemistä tiedoista ei voida etukäteen päätellä tiedon salassa pidettävyyttä, laaditaan tietojärjestelmäseloste.

Lomakkeita ja ohjeita: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html

Rekisteriselosteet:

Viitasaaren kaupungin kiinteistöjen kameravalvonta

Dynasty asianhallintajärjestelmä

 Sidonnaisuusrekisteri    

Kirjastojärjestelmä Aurora

Kirjastojärjestelmä e-booking

Terveydenhuollon potilasrekisteri

 Liite terveydenhuollon potilastietojen henkilörekisterin tietosisältöön, kohta 5

Kotisairaanhoidon potilasrekisteri

Maksukaton täyttymisrekisteri

Palvelusetelipalveluiden tarjoajien rekisteri

RAVA-rekisteri

Terveydenhuollon toimikorttien rekisteri

Suun hammashuollon rekisteri

Liite hammashuollon henkilörekisteriin, kohta 5

Työterveyshuollon potilasrekisteri

Työtapaturmalaskutusten rekisteri

UKK-kävelytestin tuloslaskentarekisteri

Veteraanikuntalaskutus rekisteri

Veteraanikuntoutusrekisteri

Arkistoitavien exitusten potilasasiakirjojen rekisteri

Kotihoitorekisteri

Palvelusetelirekisteri

SAS-työryhmän asiakasrekisteri

Omaishoitorekisteri

Päiväkeskuspalvelujen henkilörekisteri

Sotainvalidi- ja sotaveteraaniavusten henkilörekisteri

Vanhusten asumispalveluiden henkilörekisteri

Koulukuraattorin asiakasrekisteri

Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri

Nuoria rikoksentekijöitä koskeva henkilörekisteri

Toimeentuloturvan henkilörekisteri

Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri

Lastenvalvojan asiakasrekisteri

Perhehoidon toimeksiantosopimusten henkilörekisteri

Välitystiliasiakkaiden henkilörekisteri

Wiitalinnan (ent. Salmikodin) ja Riihikodon asukasluettelo 

Wiitalinnan (ent. Salmikodin) ja Riihikodon käyttöpäivätilasto

Työtoiminnan henkilörekisteri

Henkilökohtainen apu

Kehitysvammapalveluiden asiakkaat

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Liike-, toimitila- ja huoneistovuokrasopimusrekisteri

Maanvuokrasopimusrekisteri

Yksityisteiden kunnossapitoavustusrekisteri

Puutarhapalstan haltijat

Venepaikan haltijat

Rantayleiskaavoitettavien alueiden kiinteistöjen omistajaluettelo

Jätepisteiden käyttäjärekisteri

Rakennusvalvonnan KuntaNet-tiedonhallintajärjestelmä

Lantavarastoinnin valvontailmoitusten luettelo

Ympäristöterveysvalvonnan Terve Kuu-tiedonhallintajärjestelmä

Ympäristölautakunnan vakuusrekisteri (mm. maa-ainesluvat, ympäristöluvat, ilmajohtojen ja maakaapeleiden sijoitusluvat)

Ympäristölupien ylläpitorekisteri

Maa-aineslupien ylläpitorekisteri

Luottamushenkilökortisto (henkilöittäin)

Toimielinluettelo

Kaupungin kuulutusten diaari

Viitasaaren kaupungin kylätoimikuntien/-yhdistysten/-neuvostojen osoiterekisteri

Viitasaaren kaupungin kummilapset

Opiskelijoiden kannustinrahaa hakeneet henkilöt

Mökkiläisfoorumin jäsenten osoiterekisteri

Sisäinen puhelinluettelo

Timecon 22.client v8.9.6

Soneran viestintäpalvelu vip.