Viitasaaren alueen musiikkiopiston opetussuunnitelma

1. Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet

Viitasaaren alueen musiikkiopistossa annettavan opetuksen tavoitteena on luoda monipuoliset musiikin harrastamisen mahdollisuudet niin, että lapsille ja nuorille syntyy positiivinen ja elämää rikastuttava suhde musiikkiin. Lisäksi annetaan valmiudet musiikin jatko-opintoihin ammattiopinnoissa eli opetus toteutetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesti.

Opetuksessa huomioidaan erilaiset oppijat ja tuetaan kunkin persoonallisuuden kasvua. Opetuksessa oppijaa ohjataan työskentelemään keskittyneesti ja määrätietoisesti myös kotona harjoitellessaan. Erilaisten ryhmäopetusmuotojen tavoitteena on luoda kannustavat puitteet yhteismusisointiin. Samalla opitaan vuorovaikutustaitoja muiden kanssa.

Oppilaitoksen tehtävänä on paitsi ylläpitää länsimaisen taidemusiikin perinnettä myös vaalia suomalaista ja paikallista musiikkikulttuuria ja tehdä sitä tunnetuksi uusille sukupolville. Kansanmusiikin ja -sävelmien käyttöä halutaan edistää mukaan lukien koko suomalaisen musiikin kirjo. Opetusohjelmassa tarjotaan mahdollisuus myös kevyen musiikin opiskeluun. Tietotekniikan käytöllä opetuksessa kannustetaan oppilaita ja opettajia luovaan toimintaan. Musiikkiopisto toimii alueellaan myös merkittävänä kulttuuripalvelujen tuottajana.

Viitasaaren alueen musiikkiopisto on osa laajalle verkottunutta valtakunnallista musiikkioppilaitosjärjestelmää. Sen tehtävänä on edistää musiikkikulttuuria ja luoda yhteyksiä eri organisaatioihin ja oppilaitoksiin toimialueellaan ja sen ulkopuolella – myöskin kansainvälisesti. Opetuksen toteutuksessa huomioidaan musiikkialan ammatillisen koulutuksen ja työelämän vaatimukset.

2. Opetuksen toteuttamisesta

Oppimiskäsitys

Opetus perustuu käsitykseen oppimisesta aktiivisena prosessina. Opetuksessa pyritään vahvistamaan oppijan sisäistä motivaatiota niin, että musiikista tulee osa lapsen tai nuoren persoonallisuutta ja hän voi musiikin kautta toteuttaa itseään ja kasvaa rauhassa omaan tahtiin. Opetuksessa huomioidaan kunkin oppijan tiedolliset ja taidolliset voimavarat ja ohjataan häntä asettamaan omia päämääriä soittoharrastukselle. Ympäristön merkitys ja sosiaalinen tilanne ymmärretään olennaisesti musiikin oppimiseen liittyvänä vuorovaikutuksellisena tekijänä.

Opetuksessa vältetään stereotyyppiseen sukupuolirooliin kasvattamista. Siten poikia halutaan kannustaa tyttövaltaisen musiikkiharrastuksen pariin. Koska oppiminen on suhteessa oppijan omaan toimintaan, opettajan merkitys on suuri ohjatessaan ja auttaessaan erilaisia oppilaita edistymään. Musiikin tekeminen auttaa vahvistamaan itsetuntoa, kun oppijalle annetaan tilaa ja oikeus onnistua ja epäonnistuttua yrittää uudelleen.

Oppimisympäristö

Virikkeellinen oppimisympäristö tukee oppijan aktiivista roolia oppimisessa. Se kasvattaa oma-aloitteisuuteen ja rohkaisee itseilmaisuun, tukee omatoimista harjoittelua ja yhdessä tekemistä muiden kanssa. Keskeinen elementti oppimisympäristössä on siten oppijan ja opettajan sekä oppijoiden kesken vallitseva vuorovaikutus.

Musiikkioppilaitosjärjestelmää koskettavissa muutospaineissa uusien opetusmenetelmien ja lähestymistapojen kehittäminen ja soveltaminen soitonopetuksessa on otettu vastaan ajankohtaisena haasteena. Klassisen musiikin kuuntelukasvatuksen merkitys tiedostetaan viihteellistyvässä kulttuurissa.

Oppimisympäristössä ja erilaisissa oppimistilanteissa tavoitteena on myönteinen, kannustava ja luovaan toimintaan rohkaiseva avoin ilmapiiri. Oppijan aktiivisuutta kannustetaan ja luovalle etsinnälle annetaan tilaa. Usko omiin kykyihin syntyy onnistumisista syntyvien elämysten kautta pitkäjänteisen työn tuloksena. Vanhempia haastetaan varsinkin opintojen alkuvaiheessa tulemaan mukaan tukemaan lapsen musiikkiharrastusta ja erityisesti kotiharjoittelua. Hyvä oppimisympäristö antaa oppijalle rauhan kypsyä ja kehittää musiikillista ilmaisua tavoitteellisesti turvallisessa ympäristössä.

Toimintaympäristö

Viitasaaren alueen musiikkiopiston ylläpitäjä on Viitasaaren kaupunki. Toimialueeseen sopimuskuntina kuuluvat Kinnula, Pihtipudas ja Keitele. Opetusta voidaan järjestää myös muissa pohjoisen Keski-Suomen kunnissa. Oppilaitos kuuluu vakituisen valtionavun piiriin.

3. Opetuksen rakenne ja laajuus

Opetuksen rakenne

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Alle kouluikäisille lapsille (0-6–vuotiaille) musiikkikasvatusta järjestetään musiikkileikkikoulussa. 6-7–vuotiaille tarkoitetuissa soitinvalmennusryhmissä on mahdollista tutustua eri soittimiin ja suuntautua oman instrumentin opiskeluun.

Viitasaaren alueen musiikkiopisto järjestää ryhmäopetusta myös nuorille, jotka eivät ole pääsykokeiden kautta tulleet valituiksi musiikkiopiston varsinaisiksi opiskelijoiksi. Ryhmäopetus sisältää yhdessä musisointia sekä instrumentin hallinnan perusteita.

Yli 17-vuotiailla on mahdollisuus saada opetusta aikuisosastolla.

Pitkälle edistyneet opiskelijat voivat saada opetusta erityisjärjestelyin esimerkiksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulun opettajien ohjauksessa.

Opintojen laajuus

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä 1 300 tuntia. Laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon.

4. Varhaisiän musiikkikasvatus

Opetusjärjestelyt ja opetuksen laajuus

Varhaisiän musiikkikasvatus tapahtuu pääasiassa ryhmässä toimimalla. Eri ikäisille lapsille on tarjolla musiikkileikkikouluryhmiä, joiden kesto on 30-60 minuuttia viikossa. Soitinvalmennusryhmät ovat pääsääntöisesti pienryhmiä, joissa voidaan antaa myös yksilöopetusta ja niiden kesto on 45 minuuttia viikossa.

Oppilaaksi ottaminen

Oppilaaksi otetaan musiikkileikkikouluryhmiin ja soitinvalmennukseen ilmoittautumisten perusteella ilman pääsykoetta. Ryhmiä muodostetaan paikkakuntakohtaisesti sen mukaan, kuinka monta osallistujaa kussakin ikäryhmässä lukukausien alkaessa on.

Opetuksen tavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on luoda pohja hyvälle musiikkisuhteelle ja tukea lapsen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä. Tavoitteena on myös, että lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin.

Keskeiset sisällöt

Leikin avulla harjaannutetaan lapsen musiikin kuunteluvalmiuksia ja musiikillista muistia. Käyttämällä opetusmateriaalina muun muassa paikallista kansanmusiikkiperinnettä saadaan säilytettyä ja siirrettyä jälkipolville oman seutukunnan musiikillista kulttuuriperintöä, mistä myös löytyvät musiikin keskeiset elementit; rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri. Musiikin opiskelun tueksi voidaan liittää myös muita taidemuotoja.

5. Musiikin perustaso

Opetusjärjestelyt ja opetuksen laajuus

Musiikin laaja oppimäärä muodostuu siten, että instrumenttitaidot ja yhteismusisointi muodostavat 385 tuntia ja musiikin perusteiden osuus on 280 tuntia opetuksesta. Oppitunnin pituus on aluksi pääsääntöisesti 30 minuutin mittainen ja sen kesto kasvaa suhteessa suoritettuihin kurssitutkintoihin; ensin 45 minuutin, sitten 60 minuutin mittaiseksi. Musiikin perusteiden kesto on pääsääntöisesti 60 minuuttia viikossa. Sivuainetta oppilas voi anoa suoritettuaan pääaineessaan 2/3 –kurssitutkinnon. Sivuaineinstrumentin oppitunnin kesto on 30 minuuttia viikossa. Yhteismusisointi sisältyy opintoihin heti siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Pääainetta ja sivuainetta voi vaihtaa, mikäli sen katsotaan olevan perusteltua.

Enimmäisopiskeluaika musiikin perustasolla on 7 vuotta, minkä aikana oppilaan tulee pyrkiä suorittamaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton tutkintovaatimusten mukaiset päättötodistukseen oikeuttavat opinnot. Rehtorin päätöksellä voidaan myöntää lisäaikaa vuodeksi kerrallaan.

Oppilaaksi ottaminen

Oppilasvalinnat tehdään musiikin perustasolla pääsykokeiden perusteella. Oppilaaksi voidaan ottaa pääsääntöisesti noin 7 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia lapsia ja nuoria. Ikäraja voi vaihdella instrumenttikohtaisesti. Pääsykokeet koostuvat musikaalisuutta mittaavista testeistä sekä keskustelusta, jolla pyritään selvittämään hakijan motivoituneisuutta sekä muita edellytyksiä musiikin opiskelun suhteen.

Opetuksen tavoitteet

Musiikin perustason tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja sekä oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan, tuntemaan ja tuottamaan musiikkia ja myös kehittämään musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan.

Keskeiset sisällöt

Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja –ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Opittuja taitoja sovelletaan käytäntöön säännöllisten esiintymisten kautta. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Opetukseen voi sisältyä myös esimerkiksi kansanmusiikkia tai rytmimusiikkia.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus toteutetaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa.

Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas

 • osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli -tonaalisia melodioita
 • hallitsee monipuolista ohjelmistoa
 • on harjaantunut rytmin tuottamiseen
 • osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita
 • tekee itse säestyksiä ja pieniä sävellyksiä
 • osaa hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussaan
 • tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa
 • on saanut käytännön valmiuksia muusikkouteen

6. Musiikkiopitotaso

Opetusjärjestelyt ja opetuksen laajuus

Musiikin laaja oppimäärä toteutuu musiikkiopistotasolla siten, että instrumenttitaidot ja yhteismusisointi kattavat 390 tuntia ja musiikin perusteet 245 tuntia opetuksesta. Oppitunnin pituus on pääaineen instrumentissa sekä musiikin perusteissa 60-90 minuuttia viikossa, sivuaineen kesto on 30 minuuttia. Yhteismusisointi kuuluu tärkeänä osana musiikkiopistotason opintoihin.

Enimmäisopiskeluaika musiikkiopistotasolla on 4 vuotta. Rehtorin päätöksellä lisäaikaa voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan.

Oppilaaksi ottaminen

Musiikkiopistotasolle siirrytään musiikin perusopetustasolta perusopetuksen päättötodistukseen oikeuttavien suoritusten perusteella

Tavoitteet

Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin ja että hän laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.

Keskeiset sisällöt

Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppijan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppija harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppijan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppija osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. Musiikinopiskeluun voi sisältyä myös kansanmusiikkia tai rytmimusiikkia.

Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas

 • osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri- ja mollitonaalisia melodioita
 • hallitsee moniäänistä ohjelmistoa
 • kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisissä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa
 • osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista
 • osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä
 • on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen
 • on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta
 • osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa

7. Aikuisten opetus

Opetusjärjestelyt ja opetuksen laajuus

Aikuisosastolla opetuksen järjestely toteutetaan siten, että se vastaa musiikin perustason opetussuunnitelman mukaista järjestelyä kunnes musiikin perusopetuksen päättötodistukseen vaadittavat suoritukset on hyväksytty. Tämän jälkeen noudatetaan musiikkiopistotason mukaisia opetustuntimääriä.

Aikuisosastolla enimmäisopiskeluaika on 2 vuotta. Lisäaikaa voidaan myöntää rehtorin päätöksellä vuodeksi kerrallaan.

Oppilaaksi ottaminen

Oppilaaksi otetaan aikuisosastolle pääsykokeiden kautta samoin kriteerein kuin perusopetuksen osastolle.

Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa.

8. Ulkopuolisten opetus

Opetusjärjestelyt ja opetuksen laajuus

Viitasaaren alueen musiikkiopiston toimintaan voivat osallistua myös muut kuin pääsykoejärjestelmän kautta pyrkineet varsinaiset opiskelijat. Näiden opiskelijoiden opetusta ei tueta kunnan tai valtion tahoilta, sen vuoksi opetus toteutetaan ryhmäopetuksena. Opetusaika on pääsääntöisesti 45-90 minuuttia viikossa ryhmää kohden. Opinto-oikeus myönnetään rehtorin päätöksellä vuodeksi kerrallaan.

Oppilaaksi ottaminen

Ryhmiin otetaan oppilaita ilmoittautumisten perusteella ilman pääsykokeita. Ryhmä toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi ja sille saadaan järjestettyä ohjaaja.

Opetuksen tavoitteet

Ryhmäopetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy pohja hyvälle musiikkisuhteelle ja että hän hallitsee oman instrumenttinsa käytön siten, että kykenee ryhmän jäsenenä musisoimaan ja myös kehittämään oman instrumenttinsa osaamista.

Keskeiset sisällöt

Ryhmässä (esimerkiksi harmonikkaryhmä, bändi, lauluryhmä yms.) opitaan yhteismusisoinnin ja oman instrumentin hallinnan perusteita.

9. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen

Mikäli oppija ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan Viitasaaren alueen musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppijan edellytyksiä. Tällöin hänelle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppijalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppijan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena.

10. Arviointi

Arvionnin tehtävät

Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arviointi tukee oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Arviointimenetelmät mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista.

Oppilaalle tiedotetaan seuraavista arvioinnin periaatteista: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosana-asteikot ja arviointikriteerit, arvosanan korottaminen, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen sisältö.

Oppilasarviointi

Arvosana-asteikko:

Erinomainen 5
Kiitettävä 4
Hyvä 3
Tyydyttävä 2
Hyväksytty 1

Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset sekä 2/3 –kurssisuoritukset arvioidaan asteikolla 1-5. 1/3 –kurssisuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Päättösuoritusten arvioitsijoita on vähintään kaksi.

Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä.

Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain.

Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute.

Kurssisuorituksen tai osan kurssisuorituksesta voi suorittaa julkisena esiintymisenä konserttitilanteessa.

Muussa musiikkioppilaitoksessa Suomen musiikkioppilaitosten liiton ohjeistuksen mukaisesti suoritetut opinnot otetaan huomioon kurssisuorituksissa oppilaan esitettyä kyseisestä opintosuorituksesta annettu todistus tai matrikkeliote.

11. Todistukset

Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus

sisältää seuraavat asiat:

 • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
 • opinnot, joista päättötodistus annetaan
 • oppilaan nimi ja henkilötunnus
 • opiskeluaika
 • oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta
 • musiikin perusteiden päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta
 • osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat
 • muut mahdolliset opintosuoritukset
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
 • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
 • maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot
 • arvosana-asteikko

Musiikin laaja oppimäärä, musiikkiopistotason päättötodistus

sisältää seuraavat asiat:

 • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
 • opinnot, joista päättötodistus annetaan
 • oppilaan nimi ja henkilötunnus
 • opiskeluaika
 • oppilaan pääaineen päättötodistus, arvosana ja suorituksen ajankohta
 • musiikin perusteiden päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta
 • osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat
 • muut mahdolliset opintosuoritukset
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
 • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
 • maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot
 • arvosana-asteikko

Todistuksessa mainitaan, että päättösuoritukset on tehty Suomen musiikkioppilaitosten liiton kurssivaatimusten mukaisesti.

Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinnoista arvosanoineen

Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.