Marjan blogi -

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksesta kuntalaisille

Marja Laurila

Marja Laurila, p: 044-459 7256, e-mail:

Pyrin tässä blogissani tuomaan jatkossa esiin ajankohtaisia asioita tulevaan uudistukseen liittyen. Myös kuntalaisilta ja henkilöstöltä toivotaan aktiivista otetta – uudistusta on tarkoitus viedä eteenpäin yhdessä. Tavoitteena on aidosti tuottaa keskisuomalaisille asukkaille parhaat mahdolliset palvelut.

4.9.2017

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Keski-Suomen maakunta tulee olemaan palveluiden järjestäjätaho. Tämä tarkoittaa sitä, että tuleva maakunta vastaa lailla säädettyjen palveluiden ja asetettujen velvoitteiden toteutumisesta Keski-Suomessa. Käytännössä maakunta määrittelee, millaisia palveluita kuntalaisille annetaan, millä ehdoilla niitä tarjotaan kuntalaisille sekä millä kustannuksilla. Maakunta myös valvoo, että palveluiden järjestämistä ohjaavia periaatteita noudatetaan.

Järjestäjän ylintä vastuuta käyttää tuleva maakuntavaltuusto, joka tekee päätökset siitä, mitä palveluita, millä ehdoilla ja missä niitä maakunnassa tuotetaan. Poliittisen päätöksenteon ohella järjestäjän puolella toimii ”maakuntavirasto”, jonka tehtävänä on valmistella maakuntavaltuustolle päätettäväksi tulevat asiat. Maakuntavirastossa myös valvotaan palveluntuottajia ja sitä, että luvattu palvelutaso ja laatu toteutuvat maakunnan määrittelemillä laatuvaatimuksilla.

Maakunnan eli järjestäjän määrittelemän kehikon pohjalle rakentuvat myös palvelutuotanto ja palveluverkko. Maakunta järjestäjänä määrittelee esimerkiksi, mitä ikäihmisten kotihoidolta vaaditaan ja miten palveluihin pääsee. Palvelua voivat tuottaa maakunnan omien palveluntuotantoyksiköiden lisäksi vaikkapa yksityiset palveluntuottajat. Maakunta huolehtii siitä, että kuntalaisia tullaan opastamaan hyväksyttyjen palveluntuottajien palveluiden piiriin. Nyt valmisteluvaiheessa onkin tärkeää luoda linjaukset myös tälle asiakas- ja palveluohjaukselle.

Valmisteluvaiheessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että tiettyjä palveluita ja käytänteitä lähdetään yhdenmukaistamaan jo ennen varsinaisen uudistuksen toteutusta. Keskustelua tullaan käymään esimerkiksi erilaisten etuisuuksien myöntämisperiaatteista (mm. omaishoidontuen hoitopalkkio), jotta kuntalaiset olisivat mahdollisimman tasavertaisessa asemassa eri puolilla maakuntaa.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

 

girl

25.8.2017:

Sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui 24.8.2017 pohtimaan valmistelun työsuunnitelmaansa. Valmistelutyö lähtee rakentumaan erilaisista kokonaisuuksista, joissa käydään läpi maakuntakonserniin ja sen rakenteeseen liittyviä asioita, palveluiden järjestämisen ja niiden tuottamisen periaatteita sekä erilaisia hallinnollisia tukipalveluita ja tietohallintoa. Koska maakunnalle siirtyvää henkilöstöä on kaikkiaan noin 10 000, nousee myös henkilöstön kuuleminen ja muutosvalmennus huomionarvoiseksi asiakokonaisuudeksi. Valmisteltavaa on siis paljon ja jokaisen panostusta tarvitaan.

Esimerkiksi palveluiden järjestämisessä tulee huomioida arvopohjan lisäksi maakunnan elinvoimaisuus. Tarvitsemme tulevaisuudessakin osaajia huolehtimaan kuntalaisten palveluista, joten maakunnasta tulee tehdä houkutteleva. Maakunnan strategia ei näin ollen saisi jäädä irralliseksi kuntien strategioihin nähden. Samoin valtakunnalliset linjaukset tulee ottaa huomioon valmistelussa.

Vaikka osa toiminnoista siirtyykin kunnista maakuntaan, toimimme kuitenkin kaikki yhteisen hyvän eteen. Parhaimmillaanhan uudistus ei näy yksittäiselle kuntalaiselle lainkaan ja hän saa palvelunsa kuten tähänkin asti, järjestäjä ja tuottaja vaan tulevat vaihtumaan.

Olemme kuitenkin vasta valmistelun alkumetreillä, mutta asenne on vahvasti positiivinen. Esivalmisteluvaiheessa työstetty materiaali erilaisine selvityksineen on käytössämme, hyödyntäkäämme sitä mahdollisimman tehokkaasti ja ottakaamme oppia myös muilta maakunnilta.

Lisätietoja valmistelusta: www.ks2020.fi

 

11.8.2017:
Kesän aikana maamme hallitus päätti jatkaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua siten, että se tulee voimaan vuotta myöhemmin eli 1.1.2020. Tämä tarkoittaa lakiesitysten valmistelussa perustuslakivaliokunnan esittämien muutosten huomioimista. Valinnanvapauslain osalta hallitus tulee antamaan uuden esityksen alkuvuodesta 2018.

Keski-Suomen osalta valmisteluun saatu lisäaika on otettu hyvin vastaan. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan projektiluontoisesti siihen asti, kunnes voimaanpanolaki tulee voimaan. Projektityölle on nimetty johtoryhmä, joka vastaan muutostyön johtamisesta Keski-Suomessa. Uudistuksen johtoryhmä yhteystietoineen löytyy www.ks2020.fi – sivuilta, jonne kootaan ajankohtaista asiaa uudistuksen valmistelun etenemisestä.