Sosiaalityö

Sosiaalityö edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Työn tavoitteena on yksilöiden ja perheiden itsenäisen suoriutumisen tukeminen ja omien voimavarojen vahvistaminen. Sosiaalityön toimilla pyritään syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Lähtökohtana on sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen ja mahdollisimman varhainen puuttuminen elämän ongelmatilanteissa.

Käytännön toimintaan kuuluu sosiaalihuollon ammattihenkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä erilaisia tukitoimia. Sosiaalityö toimii yhdessä asiakkaan ja perheen läheis- ja viranomaisverkostojen kanssa.

Sosiaalityön palvelut

 • aikuissosiaalityö
 • lasten isyysasiat
 • lasten huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset
 • lastensuojelu ja perhetyö
 • rikos- ja riita-asioiden sovittelu
 • toimeentulotuki

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea saa henkilö, joka on tuen tarpeessa, eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai ensisijaisen sosiaaliturvan kautta.

Koska toimeentulotuki on sosiaaliturvaan kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, selvitetään ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuksi muista tulonlähteistä, kuten opintotuella, työttömyysturvalla, eläkkeellä tai asumistuella.

Jos ensisijaisen sosiaaliturvan (asumistuen, opintotuen, työttömyysturvan) saaminen ja päätökset viipyvät, on tiukassa taloudellisessa tilanteessa mahdollista saada toimeentulotukea päätösten odotusajalle. Tällöin toimeentulotuki pääsääntöisesti peritään takaisin takautuvasti maksettavasta etuudesta.

Toimeentulotuen suuruus määrätään tukeen oikeuttavien menojen (perusmenot ja erityismenot) ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen perusteella. Toimeentulotukena voidaan myöntää perustoimeentulotukea, täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta 1.1.2017 alkaen

Tammikuusta 2017 lukien voit hakea toimeentulotukea Kelasta paperilomakkeella (www.kela.fi/lomakkeet) tai verkkoasioinnin kautta (www.kela.fi/asiointi). Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.

Saat lisätietoa toimeentulotuen muutoksesta Kelan sivuilta tai perustoimeentulotuen palvelunumerosta: 020 692 207

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kuntien sosiaalitoimesta, mutta 1.1.2017 alkaen tarvitset ensin Kelan päätöksen sinulle myönnetystä perustoimeentulotuesta.

Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi ja liitteet kunnan käsiteltäväksi. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan sellaisiin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea.

 

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lapsi, lapsen huoltaja tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä puhelimitse tai kirjallisesti lastensuojeluun. Ilmoitusvelvollisen viranomaisen tulee tehdä lastensuojeluilmoitus myös ennakollisesti, kun on perusteltu syy epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia heti syntymänsä jälkeen.

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä sosiaali- ja terveydenhuollon, päivähoidon, koulun, nuorisopalvelujen, seurakunnan, poliisin, pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja rikosseuraamuslaitoksen työntekijöillä on lastensuojelunlaissa erityinen ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen henkilö, jolla herää huoli lapsen ja perheen tilanteesta. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä. Myös lapsi tai hänen huoltajansa voivat itse tehdä pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi.

Lastensuojeluilmoituksen saapumisen jälkeen ilmoitusta ryhdytään selvittämään tarpeellisessa laajuudessa ja lapsen huoltajiin ollaan yhteydessä. Kiireellisissä tilanteissa, joissa lapsen epäillään olevan välittömässä vaarassa, ilmoitusta ryhdytään selvittämään välittömästi. Jokainen lastensuojeluilmoitus selvitetään.

 

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuollon asiakkaiksi tullaan, kun palvelutarpeen arviointi on tehty ja päätetty lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta.

Avohuollon sosiaalityössä sosiaalityöntekijä etsii yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa muun verkoston kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestää tukitoimia ja palveluja sekä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta.

Työskentelyn lähtökohtana on lapsen etu ja tavoitteena on tukea lasta ja perhettä ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa turvallisissa olosuhteissa omassa kodissaan vanhempiensa kanssa.

 

Lastenvalvojapalvelut

 • isyyden selvittäminen
 • lapsen huoltajuus
 • lapsen asuminen
 • lapsen tapaamisoikeudet
 • lapsen elatus

Sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Asiakkaaksi hakeudutaan joko ottamalla itse yhteyttä peruspalvelujen sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään. Tämän jälkeen tarvittaessa tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa, jossa kartoitetaan palvelutarvetta ja tehdään palvelusuunnitelmaa. Sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna on mahdollista saada myös tukiperhe ja tukihenkilö.

 

Perheneuvonta

Perheneuvonnassa

 • tuetaan perheitä lapsen kasvussa ja perhe-elämän muutosvaiheessa
 • etsitään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja huolen aiheisiin

Perheneuvotaan voit ottaa yhteyttä, kun

 • haluat keskustella vanhemmuudesta tai lapsen tai nuoren kasvatuksesta
 • olet huolissasi lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä
 • lapsellasi on pulmia kaveri- tai muissa ihmissuhteissa
 • perheessä on toistuvia ristiriitoja
 • mietitään parisuhde-eroon liittyviä asioita
 • perheessä on ollut menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita

Lomakkeet ja ohjeet muissa sosiaalityön palveluissa:

Lastensuojeluilmoitus

Wiitaunionin ja Kinnulan toimeentulotuen soveltamisohje (24.06.2015)

Perusturvan hinnasto 2016

Apua koulunkäyntiin -tiedote

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelihakemus

Tarvittavat tiedot elatusavun arviointia varten

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakulomake

 

Yhteystiedot, Viitasaari

SOSIAALITYÖ
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Vastaava sosiaalityöntekijä
Maarit Jomppanen
044 459 6850

Vs. sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö
Marjo Vehniäinen
044 459 7449
Puhelinaika 13-14

Palveluneuvoja
Marjukka Argillander
050 310 8048
Puhelinaika 13-14

Palveluneuvoja
Lea Jelonen
050 310 8052
Puhelinaika 13-14

Vs. sosiaalityöntekijä, lastensuojelu
Anna-Maija Oikari
044  459 7321

Sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja
Johanna Virta-Räikkönen
044 459 7343

Vs. sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja
Noora Halonen
040 620 3172
Puhelinaika 9:30-11 

Sosiaaliohjaaja
Kirsti Häkkinen
044 733 5685

Lastensuojelun perhetyöntekijä
Tarja Kovanen
040 634 1985

Sosiaaliohjaaja/peruspalvelut
Sari Tuohimetsä
040 668 5782

Perhetyöntekijä
Soile Jetsonen
040 653 1217

Lastensuojelun sosiaaliohjaaja
Jutta Hiltunen
040 631 9039

Koulukuraattori
Anu Hakkarainen
044 4596 984

Koulukuraattori POKE
Kati Kumpulainen
044 733 5869

Sosiaalipäivystys 112

Lastensuojelu- ja kriisipäivystystä vaativissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

Sosiaaliasiamies
Eija Hiekka
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

044 265 1080. Puhelinaika ma-to 9-11

sähköposti:

PERHENEUVONTA
Sairaalantie 6
44500 Viitasaari
Ajanvaraus ma-pe klo 8-16

Psykologi
Minna Silander
044 733 5669

Sosiaalityöntekijä
Tarja Ridell
044 733 5670

Tarvittaessa lastenpyskiatrin palvelut

 

Yhteystiedot, Pihtipudas

SOSIAALITYÖ
Keskustie 9, PL 36
44800 Pihtipudas

Vastaava sosiaalityöntekijä
Maarit Jomppanen
044 459 6850

Vs. sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö
Marjo Vehniäinen
044 459 7449
Puhelinaika 13-14

Palveluohjaaja
Helena Hakkarainen
040 860 0168
Puhelinaika 13-14

Vs. sosiaalityöntekijä, lastensuojelu, sosiaalityöntekijä/peruspalvelut
Tuija Kauppinen
044 459 6856

Vs. sosiaaliohjaaja
Niina Pennanen
040 630 9221

Perhetyöntekijä
Soile Jetsonen
040 653 1217

Sosiaaliohjaaja/peruspalvelut
Sari Tuohimetsä
040 668 5782

Sosiaaliohjaaja
Kirsti Häkkinen
044 733 5685

Koulukuraattori
Kati Kumpulainen
044 733 5869

Sosiaalipäivystys 112

Lastensuojelu- ja kriisipäivystystä vaativissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

Sosiaaliasiamies
Eija Hiekka
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

044 265 1080. Puhelinaika ma-to 9-11

sähköposti:

PERHENEUVONTA
Perhe- ja mielenterveyspalvelutoimisto Sopukassa
Kisatie 1
44800 Pihtipudas
Vastaanotto tiistaisin
Ajanvaraus ma-pe klo 8-16

Psykologi
Minna Silander
044 733 5669

Sosiaalityöntekijä
Tarja Ridell
044 733 5670